Jesteś potrzebny innym. Kliknij na "Dołącz do grona modlących" i poznaj zasady Modlitwy Wstawienniczej. Przemyśl, zapragnij i odpowiedzialnie podejmij posługę modlitewną. Zapraszamy.

__________________________________________

__________________________________________

26.05.2024

Uroczystość Najświętszej Trójcy

   
 Jak uczy nas Słowo Boże, tajemnica Trójcy Świętej objawia nam się w Jej zbawczych dziełach. Ten, który „tchnie kędy chce” (por. J 3,8) jest postrzegalny nie sam w sobie – jako taki jest dla nas niewidzialny – ale w owocach dzieł Bożych. Czasami tylko – dla naszego zbudowania i głębszego zrozumienia   tego, co Bóg dla nas czyni – Duch Święty ukazuje się nam w symbolach.

  Mojżesz, przemawiając do Narodu Wybranego, chce uświadomić mu jak wielką łaską został obdarzony i jak istotna jest wierność Bogu wyrażona konkretnie przez zachowywanie Jego przykazań. W tym celu, poczynając od aktu stworzenia człowieka, przypomina Izraelitom boże dzieła zbawcze, powołując się na obrazy doskonale nam znane z czytań, które Kościół rozważał w ostatnich tygodniach: głos i ogień i życie: 

„Czy słyszał jakiś naród głos Boży z ognia, jak ty słyszałeś, i pozostał żywy?” (Pwt 4, 33). 

  W tym samym sensie Zmartwychwstały pouczał zawiedzionych i pogrążonych w smutku uczniów, kiedy: „zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego” (Łk 24,24). Tak Mojżesz, jak i Zbawiciel nauczali „nierozumnych” chociaż wybranych słuchaczy, kierowani pragnieniem, aby ci spoglądali na rzeczywistość przez pryzmat zbawczego i uświęcającego działania Boga. Do tego niezbędna jest łaska, „rozumu”, który jest jednym z siedmiu darów Ducha Świętego.

19.05.2024

Niedziela Zesłania Ducha Świętego


Modlitwa o dary Ducha Świętego

Duchu Przenajświętszy, racz mi udzielić daru mądrości, abym zawsze umiejętnie rozróżniał dobro od zła i nigdy dóbr tego świata nie przedkładał nad dobro wieczne; daj mi dar rozumu, abym poznał prawdy objawione na ile tylko jest to możliwe dla nieudolności ludzkiej; daj mi dar umiejętności, abym wszystko odnosił do Boga, a gardził marnościami tego świata; daj mi dar rady, abym ostrożnie postępował wśród niebezpieczeństw życia doczesnego i spełniał wolę Bożą; daj mi dar męstwa, abym przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela i znosił prześladowania, na które mógłbym być wystawiony; daj mi dar pobożności, abym się rozmiłował w rozmyślaniu, w modlitwie i w tym wszystkim, co się odnosi do służby Bożej; daj mi dar bojaźni Bożej, abym bał się Ciebie obrazić jedynie dla miłości Twojej.

Do tych wszystkich darów, o Duchu Święty dodaj mi dar pokuty abym grzechy swoje opłakiwał, i dar umartwienia, abym zadośćuczynił Boskiej sprawiedliwości. Napełnij Duchu Święty serce moje Boską miłością i łaską wytrwania, abym żył po chrześcijańsku i umarł śmiercią świętobliwą.  

Amen.

16.05.2024

MODLITWA ZA OJCZYZNĘ ZA WSTAWIENNICTWEM ŚW. ANDRZEJA BOBOLI


  Boże, któryś zapomnianą do niedawna Polskę wskrzesił cudem wszechmocy Twojej, racz za przyczyną sługi Twojego Św. Andrzeja Boboli dopełnić miłosierdzia nad naszą Ojczyzną i odwrócić grożące jej niebezpieczeństwa.

Niech za łaską Twoją stanie się narzędziem Twojej czci i chwały. Natchnij mądrością jej rządców i przedstawicieli, karnością i męstwem jej obrońców, zgodą i sumiennością w wypełnianiu obowiązków jej obywateli.

Daj jej kapłanów pełnych ducha Bożego i żarliwych o dusz zbawienie. Wzmocnij w niej ducha wiary i czystości obyczajów.

Wytęp wszelką stanową zazdrość i zawiść, wszelką osobistą czy zbiorową pychę, samolubstwo i chciwość karmiącą się kosztem dobra publicznego. Niech rodzice i nauczyciele w bojaźni Bożej wychowują młodzież, zaprawiając ją do posłuszeństwa i pracy, a chroniąc od zepsucia. Niech ogarnia wszystkich duch poświęcenia się i ofiarności względem Kościoła i Ojczyzny, duch wzajemnej życzliwości i przebaczenia. Jak jeden Bóg, tak jedna wiara, nadzieja i miłość niech krzepi nasze serca!

   Amen.

12.05.2024

„Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie” (Mk 16, 20).

  Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, którą dziś celebrujemy jest kolejną, po Zmartwychwstaniu Pańskim, epifanią odkrywającą przed nami – poprzez rozważanie życia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa – odwieczne misteria opatrzności Bożej. Ojciec bowiem, przez swojego jednorodzonego Syna, Światłość Prawdziwą, w mocy Ducha Świętego stwarza, zbawia uświęca i prowadzi do pełni życia każdego człowieka, gdy na świat przychodzi (por. J 1, 9) i z wiarą przyjmuje dar odkupienia.

Opis Wniebowstąpienia zamyka Ewangelię św. Marka, oraz rozpoczyna Dzieje Apostolskie, będące świadectwem posłuszeństwa uczniów  poleceniu Jezusa, który „rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony” (Mk 16, 15). Egzegeci Pisma Świętego twierdzą, że autorem końcowego fragmentu drugiej Ewangelii (Mk 16, 9-20) nie jest uczeń św. Piotra, lecz został on dodany przez Kościół pierwotny, który rozpoznał jego natchniony charakter. Teza ta potwierdza fakt, że wspólnota zgromadzona wokół Apostołów i ich następców łączyła ściśle prawdę, iż „Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga” (Mk 16, 19) ze swoją działalnością misyjną: „Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie” (Mk 16, 20), ponieważ właśnie dlatego, że Zbawiciel, który – jak wyznajemy w podczas każdej niedzielnej eucharystii – „Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego”, „współdziałał z nimi i potwierdził naukę znakami, które jej towarzyszyły” (Mk 16, 20).

5.05.2024

To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. J. 15,17

 

 Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.
   
  
  Często nie jest łatwe trwanie w miłości, nie jest łatwa wierność Bogu i ludziom, zwłaszcza w sytuacjach prób i kryzysów. Siedzi w nas przecież ta druga strona - zabieganie o sprawy tego świata, o własne interesy, o tzw. "święty spokój", ludzkie "radości". I jeszcze ten, który kusi i mami nas obietnicami, który cały czas próbuje oderwać nas od Boga... 
 
   Zastanawiamy się, w jaki sposób możemy tak mocno przylgnąć do Jezusa, aby siły zła były bezsilne. I mamy odpowiedź - nasz Bóg dał nam dobry przepis - PRZYKAZANIA...  I nie trzeba samemu kombinować, tylko uwierzyć, zaufać Jemu. Dwa przykazania, z których wynika cała reszta.

   To wam powiedziałem, aby RADOŚĆ MOJA w was była i aby radość wasza była pełna.

  I znowu zastanawiające jest rozróżnienie - radość nasza i RADOŚĆ BOŻA w nas.

3.05.2024

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski

 

Maryja, nasza Mama, Pani i Królowa.

Dzień dzisiejszy jest Jej poświęcony.

 Pod poniższym linkiem znajdziemy modlitwy do naszej Królowej, których zapewne nie znamy, gdyż pochodzą m.in. z początku XX wieku.

Bądźmy z naszą Królową nie tylko dzisiaj, ale każdego dnia.

                                                                  Sławek

https://salveregina.pl/nauka-i-nabozenstwo-do-matki-boskiej-krolowej-korony-polski/

28.04.2024

Być latoroślą w winnicy Pana.


  Spróbuję podzielić się tym, do czego doszliśmy na kręgu biblijnym, rozważając niedzielną  Ewangelię...  bo wreszcie postanowiłam coś napisać. 

 

   Pan Jezus słowa te kieruje do swoich najbliższych uczniów, w wieczerniku, po wyjściu Judasza, w "mowie pożegnalnej" (J 15,1-8): " Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. " Jak zawsze Jezus mówi tak, aby słuchacze go zrozumieli, posługuje się obrazami bliskimi dla nich... Krzewy winne, latorośle, pracę właścicieli winnic apostołowie widzieli każdego dnia. Nasz diakon Zbigniew zastanawiał się, co dla nas, tu i teraz byłoby dobrym obrazem. Może - jak stwierdził - gniazdko elektryczne, bez podpięcia do którego wiele codziennych sprzętów nie mogłoby funkcjonować... Bóg Ojciec jako elektrownia dostarczająca prąd, umożliwiający pralce, lodówce, suszarce itp. dobre działanie. Te urządzenia, bez prądu, podłączenia do gniazdka, nadają się jedynie na składowisko odpadów elektrycznych.

  Pan Jezus - Rabbi - Nauczyciel powtarza wielokrotnie te słowa, aby nadać im wagę, aby uczniowie zapamiętali, aby przyjęli je głęboko w serca i umysły:  "Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie - o ile nie trwa w winnym krzewie - tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie."
Tutaj drobna dygresja, słowa z księgi Izajasza (Iz,64,5-6):

  "My wszyscy byliśmy skalani,
a wszystkie nasze DOBRE CZYNY  jak skrwawiona szmata.
My wszyscy opadliśmy zwiędli jak liście,
a nasze winy poniosły nas jak wicher.  
NIKT NIE WZYWAŁ TWOJEGO IMIENIA,
nikt się nie zbudził, by się chwycić Ciebie."