Jesteś potrzebny innym. Kliknij na "Dołącz do grona modlących" i poznaj zasady Modlitwy Wstawienniczej. Przemyśl, zapragnij i odpowiedzialnie podejmij posługę modlitewną. Zapraszamy.

__________________________________________

__________________________________________

4.05.2014

Ukaż nam, Panie, Twoją ścieżkę życia




Ukaż nam, Panie, Twoją ścieżkę życia...

Święty Piotr zwraca się do Judejczyków i mieszkańców Jerozolimy przypominając im to, że przyczynili się do śmierci Jezusa.
Te słowa są ponadczasowe, bo każdy z nas ma w tym swój udział.
I my, każdym naszym grzechem przybijamy Jezusa do Krzyża.
Dalszymi jednak słowami pokazuje, że poprzez zmartwychwstanie, Bóg pokonał śmierć.
Jest to cudowna wiadomość, bo uświadamia nam, że Bóg jest Bogiem wszechmocnym i niepokonanym.
Dopóki z Nim będziemy, śmierć nam nam nie zagraża, mamy zagwarantowane życie wieczne, bo zostaliśmy wykupieni Krwią Baranka.

Ukaż nam, Panie, Twoją ścieżkę życia...

Uczniowie wędrują do Emaus.
Pan Jezus przybliża się do nich i idzie razem z nimi. Oni Go nie rozpoznają.
Jezus wdaje się z nimi w dialog. Zadaje im pytania, rozmawia...
Pyta. Dlaczego pyta, przecież On wszystko wie?
Pyta, bo chce nawiązać z nimi rozmowę.

Bóg pomimo tego, że nas zna, że wie o nas WSZYSTKO, oczekuje, że będziemy Mu o wszystkim mówić, o tym co nas spotkało, o naszych smutkach, radościach. O tym czego nam potrzeba.
Może to jest właśnie wskazówka dla nas jak mamy się modlić, żeby modlitwy nie były tylko wypowiadanymi formułkami, ale żywym dialogiem, rozmową z Bogiem.
On chce z Nami rozmawiać. Zostawił nam swoje Słowa w Piśmie Świętym. To tam znajdziemy wszystko, co chciałby nam powiedzieć...odpowiedzi na nasze pytania, problemy.

Ukaż nam, Panie, Twoją ścieżkę życia...

"Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu."

Błogosławieństwo, połamanie chleba, wspólny posiłek przy stole z Panem Jezusem...

Trwajmy na wspólnej uczcie z Jezusem, karmiąc się Jego Słowem i Ciałem, abyśmy mieli zawsze oczy otwarte.

Były to rozważania dzisiejszej liturgii dnia, którą dla przypomnienia można przeczytać poniżej.

Aneta


PIERWSZE CZYTANIE
Dz 2, 14. 22-28 Bóg wskrzesił Jezusa zerwawszy więzy śmierci
Czytanie z Dziejów Apostolskich
W dzień Pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił donośnym głosem: «Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów: Jezusa Nazarejczyka, męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez Niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie, tego męża, który z woli, postanowienia i przewidzenia Bożego został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad Nim. Dawid bowiem mówił o Nim:
„Miałem Pana zawsze przed oczami, gdyż stoi po prawicy mojej, abym się nie zachwiał. Dlatego ucieszyło się serce moje i rozradował się język mój, także i ciało moje spoczywać będzie w nadziei, że nie zostawisz duszy mojej w Otchłani ani nie dasz Świętemu Twemu ulec skażeniu. Dałeś mi poznać drogi życia i napełnisz mnie radością przed obliczem Twoim”».
Oto Słowo Boże
PSALM RESPONSORYJNY:
Ps 16 (15), 1-2a i 5. 7-8. 9-10.11 (R.: por. 11)
Ukaż nam, Panie, Twoją ścieżkę życia.
Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie, *
mówię do Pana: «Tyś jest Panem moim».
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, *
to On mój los zabezpiecza.
Ukaż nam, Panie, Twoją ścieżkę życia.
Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, *
bo serce napomina mnie nawet nocą.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, *
On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.
Ukaż nam, Panie, Twoją ścieżkę życia.
Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, *
a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie,
bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz *
i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.
Ukaż nam, Panie, Twoją ścieżkę życia.
Ty ścieżkę życia mi ukażesz, *
pełnię Twojej radości
i wieczną rozkosz *
po Twojej prawicy.
Ukaż nam, Panie, Twoją ścieżkę życia.
DRUGIE CZYTANIE
1 P 1, 17-21 Zostaliście wykupieni drogocenną krwią Chrystusa
Czytanie z Pierwszego listu świętego Piotra Apostoła
Bracia:
Jeżeli Ojcem nazywacie Tego, który sądzi nie mając względów na osoby, ale według uczynków każdego człowieka, to w bojaźni spędzajcie czas swojego pobytu na obczyźnie.
Wiecie bowiem, że z waszego odziedziczonego po przodkach złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy.
On był wprawdzie przewidziany przed stworzeniem świata, dopiero jednak w ostatnich czasach się objawił ze względu na was. Wy przez Niego uwierzyliście w Boga, który wzbudził Go z martwych i udzielił Mu chwały, tak że wiara wasza i nadzieja są skierowane ku Bogu.
Oto Słowo Boże
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
por Łk 24, 32
Alleluja, Alleluja, Alleluja
Panie Jezu, daj nam zrozumieć Pisma,
niech pała nasze serce, gdy do nas mówisz.
Alleluja, Alleluja, Alleluja
EWANGELIA
Łk 24, 13-35 Poznali Chrystusa przy łamaniu chleba
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
Oto dwaj uczniowie Jezusa tego samego dnia, w pierwszy dzień tygodnia, byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy, Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że Go nie poznali.
On zaś ich zapytał: «Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze?» Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: «Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało».
Zapytał ich: «Cóż takiego?»
Odpowiedzieli Mu: «To, co się stało z Jezusem z Nazaretu, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. A myśmy się spodziewali, że właśnie On miał wyzwolić Izraela. Teraz zaś po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Co więcej, niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: Były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje, Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli».
Na to On rzekł do nich: «O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swojej chwały?» I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego.
Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: «Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił». Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie: «Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?»
W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych Jedenastu i innych z nimi, którzy im oznajmili: «Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi». Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak Go poznali przy łamaniu chleba.
Oto słowo Pańskie













Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Jeśli nie chcesz być osobą anonimową odpowiadając na wpis, kliknij na: "Komentarz jako", wybierz "nazwa/adres URL" i wpisz swoje imię. To jest również, taka prośba z naszej strony.