Jesteś potrzebny innym. Kliknij na "Dołącz do grona modlących" i poznaj zasady Modlitwy Wstawienniczej. Przemyśl, zapragnij i odpowiedzialnie podejmij posługę modlitewną. Zapraszamy.

__________________________________________

__________________________________________

11.11.2020

Ojczyzno ma...


Ojczyzna moja

Oj­czy­zna moja – to ta zie­mia dro­ga,
Gdziem uj­rzał słoń­ce i gdziem po­znał Boga,
Gdzie oj­ciec, bra­cia i gdzie mat­ka miła
W pol­skiej mnie mo­wie pa­cie­rza uczy­ła.

Oj­czy­zna moja – to wio­ski i mia­sta,
Wśród pól le­chic­kich sa­dzo­ne od Pia­sta;
To rze­ki, lasy, kwiet­ne niwy, łąki,
Gdzie pieśń na­dziei śpie­wa­ją skow­ron­ki.

Oj­czy­zna moja – to pra­oj­ców sła­wa,
Szczer­biec Chro­bre­go, ce­cor­ska bu­ła­wa,
To duch ry­cer­ski, szla­chet­ny a mę­ski,
To na­sze wiel­kie zwy­cię­stwa i klę­ski.

Oj­czy­zna moja – to te ci­che pola,
Któ­re od wie­ków zdep­ta­ła nie­wo­la,
To te kur­ha­ny, te smęt­ne mo­gi­ły -
Co jej swo­bo­dy obroń­ców przy­kry­ły.

Oj­czy­zna moja – to ten duch na­ro­du,
Co żyje cu­dem wśród gło­du i chło­du,
To ta na­dzie­ja, co się w ser­cach kwie­ci,
Pra­cą u oj­ców, a piosn­ką u dzie­ci!

Maria Konopnicka

Źródło

https://poezja.org/wz/zbior/Wiersze_patriotyczne/

 

Nim słońce wejdzie

O, wiem, że Pol­ska bój zwy­cię­ski to­czy,
O! nie zgi­nę­ła i ni­g­dy nie zgi­nie –
Lecz my czyż uj­rzym ją w chwa­ły go­dzi­nie? –
Nim słoń­ce wej­dzie, rosa wy­źre oczy!

I bę­dzie wiel­ka – i bę­dzie wspa­nia­ła –
Lecz ro­bak tru­mien wprzód może nas sto­czy,
Nie­jed­na w świe­cie tkwi roz­bi­cia ska­ła –
Nim słoń­ce wej­dzie, rosa wy­źre oczy!


Ach! pły­ną lata! ach! pły­ną i wie­ki,
Nim się Myśl Boża w cia­ło prze­isto­czy!
Zgu­ba wciąż bli­ska – a triumf da­le­ki –
Nim słoń­ce wej­dzie, rosa wy­źre oczy!

My tak ko­cha­li – a pili tru­ci­znę!
My tak żyć chcie­li – a żyli w za­mro­czy!
Inni, ach! będą oglą­dać oj­czy­zno! –
Nim słoń­ce wej­dzie, rosa wy­źre oczy!

Zygmunt Krasiński

Źródło

https://poezja.org/wz/zbior/Wiersze_patriotyczne/

 

Ocelu Polaka

Po­la­ka ce­lem:
Skru­cha przed Bo­giem,
Mir z przy­ja­cie­lem,
A wal­ka z wro­giem.
Cześć dla si­wi­zny,
Czy­ste su­mie­nie,
Mi­łość Oj­czy­zny
I po­świę­ce­nie.
Chęt­nie krew wła­sną,
Dać w do­brej spra­wie,
Za­cnie i ja­sno,
Dą­żyć ku sła­wie.
Umieć na pro­gu
Zło­żyć ura­zy,
Mieć uf­ność w Bogu
I żyć bez ska­zy.
Tru­dy i zno­je,
Zno­sić z we­se­lem,
To, dzie­ci moje,
Po­la­ka ce­lem.

Władysław Bełza

Źródło

https://poezja.org/wz/zbior/Wiersze_patriotyczne/

 

"Hymn do miłości ojczyzny”

Święta miłości kochanej ojczyzny,
Czują cię tylko umysły poczciwe!
Dla ciebie zjadłe smakują trucizny
Dla ciebie więzy, pęta niezelżywe.

Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny
Gnieździsz w umyśle rozkosze prawdziwe,
Byle cię można wspomóc, byle wspierać,
Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać.

Ignacy Krasicki

Źródło

https://www.pogotowieflagowe.pl/wiersze_patriotyczne.html

  

„Polska”

Polska - to taka kraina,
która się w sercu zaczyna.
Potem jest w myślach blisko,
w pięknej ziemi nad Wisłą.
Jej ścieżkami chodzimy,
budujemy, bronimy.
Polska - Ojczyzna...
Kraina, która się w sercu zaczyna.

Ryszard Przymus

Źródło

https://www.pogotowieflagowe.pl/wiersze_patriotyczne.html

 

CZY TY KOCHASZ...?

Czy Ty kochasz Polskę, Tato -
Taką dumną i skrzydlatą?
... Bo ja, Tato, wiem od dawna,
Że Ojczyzna była sławna.

Kiedyś była mocna w wierze
I bronili Jej rycerze.
Wiem, choć jeszcze jestem mały,
Że Jej godłem: Orzeł Biały;

Że Ją czczono i kochano;
Że Ją potem rozebrano
I, że nadszedł kres rozpaczy.
Wiem, Tatusiu, co to znaczy

(Bo nie wiedzieć nie wypada)
Jedenasty Listopada.
Powiedz zatem – ja uwierzę
(Odpowiedzieć musisz szczerze!) -

Nim odpowiesz na pytanie,
Niech się światłem Twoim stanie
(Tak, Tatusiu, o tym marzę...)
Biel i Czerwień na Sztandarze!

Zygmunt Marek Miszczak

Źródło

https://www.pogotowieflagowe.pl/wiersze_patriotyczne.html

 

NA POWSTAŃCZYM SZLAKU
Zygmunt Marek Miszczak

Gdy podziwiasz ziemie żyzne:
Kraj rodzinny – swą Ojczyznę,
Wiedzieć musisz także o tym,
Że za dumną polską Rotę -

Zew, co w sercach wolnych nieci,
Bito kiedyś polskie dzieci.
Wiedz, że kochać tę krainę
Nie złudzeniem, ale czynem

Umiał każdy z Jej powstańców.
... Jeśli wytrwasz u Jej szańców,
W Twoim sercu znów zabije -
Mocą dawnej wiary czyjejś -

Mowy naszej wierna przystań:
Święta ziemia ta ojczysta.

Źródło

https://www.pogotowieflagowe.pl/wiersze_patriotyczne.html

 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Jeśli nie chcesz być osobą anonimową odpowiadając na wpis, kliknij na: "Komentarz jako", wybierz "nazwa/adres URL" i wpisz swoje imię. To jest również, taka prośba z naszej strony.