Jesteś potrzebny innym. Kliknij na "Dołącz do grona modlących" i poznaj zasady Modlitwy Wstawienniczej. Przemyśl, zapragnij i odpowiedzialnie podejmij posługę modlitewną. Zapraszamy.

__________________________________________

__________________________________________

5.10.2015

Modlitwy za kapłanów

  
  Przedstawiam propozycje  modlitw za kapłanów:

Litania do Chrystusa Kapłana i Żertwy


  Modlitwa św. Faustyny
O Jezu mój, proszę Cię za Kościół cały, udziel mu miłości i światła Ducha swego, daj moc słowom kapłańskim, aby serca zatwardziałe kruszyły się i wróciły do Ciebie, Panie. Panie, daj nam świętych kapłanów, Ty sam ich utrzymuj w świętości. O Boski i Najwyższy Kapłanie, niech moc miłosierdzia Twego towarzyszy im wszędzie i chroni ich od zasadzek i sideł diabelskich, które ustawicznie zastawia na dusze kapłana. Niechaj moc miłosierdzia Twego, o Panie, kruszy i wniwecz obraca wszystko to, co by mogło przyćmić świętość kapłana – bo Ty wszystko możesz.

  Modlitwa do Ducha Świętego za kapłanów
Duchu Święty, Duchu Mądrości, prowadź kapłanów
Duchu Święty, Duchu Światłości, oświecaj kapłanów
Duchu Święty, Duchu Czystości, uświęcaj kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Mocy, wspieraj kapłanów; Duchu Święty, Duchu Boży spraw, by kapłani ożywieni
i umocnieni Twoją łaską, nieśli słowo prawdy 
i błogosławieństwo pokoju na cały świat.
Niech ogień świętej miłości rozpala ich serca, 
by w płomieniach tej miłości oczyszczali i uświęcali dusze.
Duchu Święty, powierzamy Ci serca kapłańskie; 
Ukształtuj je na wzór Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Amen.

  Modlitwa św. Urszuli Ledóchowskiej
O Jezu, Odwieczny Arcykapłanie, Boski Ofiarniku, który w niezrównanym porywie miłości dla ludzi, Twych braci, sprawiłeś, że chrześcijańskie kapłaństwo wytrysnęło z Boskiego Serca Twego, nie przestawaj wlewać w Twych kapłanów ożywczych strumieni Twej nieskończonej miłości. 
Żyj w nich, o Panie, przeistaczaj ich w siebie, uczyń ich mocą łaski swojej narzędziami swego miłosierdzia. Działaj w nich i przez nich i spraw, by przyoblekłszy się zupełnie w Ciebie przez wierne naśladowanie Twych godnych uwielbienia cnót, wykonywali mocą Twego imienia i Twego ducha uczynki, któreś sam zdziałał dla zbawienia świata.
Boski Odkupicielu dusz, spojrzyj, jak wielu jest jeszcze pogrążonych w ciemnościach błędu. Policz owieczki zbłąkane, krążące nad przepaścią, wejrzyj na tłumy ubogich, głodnych, nieświadomych i słabych, jęczących w opuszczeniu. Wracaj do nas, o Jezu, przez Twych kapłanów. Ożyj w nich rzeczywiście, działaj przez nich i przejdź znowu przez świat ucząc, przebaczając, pocieszając, poświęcając się i nawiązując na nowo święte więzy miłości łączące Serce Boże z sercem człowieczym. Amen.

Maryjo, Matko Chrystusa-Kapłana
Matko kapłanów na całym świecie,
Ty ukochałaś kapłanów w szczególny sposób
bo są oni żywym obrazem Twojego Jedynego Syna
Przez całe swoje ziemskie życie pomagałaś Jezusowi,
a teraz wstawiasz się za nami w niebie.
Błagamy Cię, módl się za kapłanów!
Módl się do Ojca Niebieskiego,
"by posłał robotników na żniwo swoje".
Módl się, by nie zabrakło nam kapłanów,
którzy będą udzielać nam sakramentów,
będą wyjaśniać Ewangelię Chrystusa,
i uczyć nas, jak stać się dziećmi Bożymi!
Maryjo, Ty sama uproś Boga Ojca,
by dał kapłanów, jakich nam potrzeba,
bo Twoje Serce może wszystko u Niego wyprosić,
Uproś nam kapłanów, którzy będą święci. Amen.

  Modlitwa do Matki Bożej kapłanów - Jan Paweł II
Matko Chrystusa, Kapłanowi-Mesjaszowi dałaś ludzkie ciało, by zostało namaszczone Duchem Świętym dla zbawienia ubogich i skruszonych w sercu- zachowaj kapłanów w Twoim sercu i w Kościele, Matko Zbawiciela.
Matko wiary, Ty przyniosłaś do świątyni Syna Człowieczego, wypełnienie obietnic danych Ojcom- oddawaj Ojcu, dla Jego chwały, kapłanów Twego Syna, Arko Przymierza. Matko Kościoła, razem z uczniami w Wieczerniku modliłeś się do Ducha Świętego za Nowy Lud i jego Pasterzy – uproś dla stanu kapłańskiego pełnię darów, Królowo Apostołów.

  Modlitwa do Matki Bożej kapłanów - Jan Paweł II
Maryjo, Matko Jezusa Chrystusa i Matko kapłanów, przyjmij ten tytuł, którym Cię obdarzamy, by oddać cześć Twemu macierzyństwu i wraz z Tobą kontemplować Kapłaństwo Twego Syna i Twoich synów, Święta Boża Rodzicielko. Matko Chrystusa, Kapłanowi - Mesjaszowi dałaś ludzkie ciało, by zostało namaszczone Duchem Świętym dla zbawienia ubogich i skruszonych w sercu - zachowaj kapłanów Matko Zbawiciela.
Matko wiary, Ty przyniosłaś do świątyni Syna Człowieczego, wypełnienie obietnic danych Ojcom - oddawaj Ojcu, dla Jego chwały, kapłanów Twego Syna, Arko Przymierza.
Matko Kościoła, razem z uczniami w Wieczerniku modliłaś się do Ducha Świętego za Nowy Lud i jego Pasterzy - uproś dla stanu kapłańskiego pełnię darów, Królowo Apostołów.
Matko Jezusa Chrystusa, byłaś z Nim u początków Jego życia i Jego misji, szukałaś Go wśród tłumów, gdy nauczał, stałaś przy Nim, gdy został wywyższony ponad ziemię, wyniszczony przez jedyną i wieczną ofiarę, a towarzyszył Ci Jan jako Twój syn - przygarniaj powołanych, osłaniaj od początku ich wzrastanie, wspomagaj w życiu i w posłudze Twoich synów, Matko Kapłanów. Amen.

  Modlitwa św. Teresy od Dzieciątka Jezus
O Jezu. Wieczny Najwyższy Kapłanie, miej swoich kapłanów w opiece Twego Najświętszego Serca, gdzie nikt im nie może szkodzić.
Zachowaj nieskalane ich namaszczone dłonie, które codziennie dotykają Twojego świętego Ciała. 
Zachowaj w czystości ich wargi, które codziennie czerwienią się Twoją Najdroższą Krwią. 
Zachowaj w czystości i wolności od spraw ziemskich ich serca, naznaczone wzniosłym piętnem Twojego pełnego chwały kapłaństwa. 
Pozwól im wzrastać w miłości i wierności Tobie i strzeż ich przed wpływem tego świata. 
Wraz z mocą przemiany chleba i wina, daj im siłę przemiany serc. 
Pobłogosław ich pracę bogactwem owoców i użycz im następnie korony wiecznego żywota. Amen.
  
O Jezu, Panie Mój! Pobłogosław ks. …. Spraw, niech jego kapłańskie serce wypełni Twoja miłość, która sprawi, że będzie wiernie naśladował Cię w pełnieniu posługi kapłańskiej. Wypełnij jego serce radością, aby wszystkie troski zniknęły i nie przeszkadzały mu pełnić Twoją wolę. Obdarz go pełnią zdrowia, aby choroba nie przeszkadzała mu służyć Tobie i tym, do których go posłałeś.
Duchu Święty, obdarz księdza... swymi darami. Niech poznanie Ciebie i Twego Słowa przychodzi mu z łatwością, a jego mądrość świadczy o mądrości Boga, aby mógł nią wypełniony jeszcze doskonalej służyć Tobie i Twojej owczarni.
Panie Jezu! Wspieraj go w pracy duszpasterskiej, by swą cierpliwością, łagodnością, wytrwałością, ale i stanowczością prowadził Twoje owieczki prostą drogą do Ciebie. Wspieraj w chwilach pokus, słabości, zwątpienia, trudów i samotności, aby zawsze wychodził zwycięsko i wzmocniony w wierze z każdej z prób. Panie Jezu, towarzysz mu nieustannie i uświęcaj Twoją obecnością, by jego dusza oświetlona Twoim światłem była tak piękna świętością, jak piękną, świętą i czystą była w dniu święceń kapłańskich. Niech dar jego kapłaństwa ubogaca Kościół i uświęca każdego z nas. Pozwól, Jezu, Arcykapłanie, niech jego serce będzie zawsze podobne do Twojego i otwarte dla bliźnich – jak Twoje, przebite dla nas na krzyżu, bo tylko przez serce kapłańskie prowadzi nasza droga do Ciebie. Błogosław go w każdej chwili życia, by wzmocniony Tobą bezbłędnie oświecał naszą drogę do Ciebie. Bądź uwielbiony za dar jego kapłaństwa, bądź uwielbiony za każdego kapłana, którego nam ofiarowałeś, by był naszym przewodnikiem.
Maryjo, Matko Jezusa, Matko każdego kapłańskiego serca, chroń go, Najmilsza z Matek. Strzeż duszy i ciała, niech go ominie wszelkie zło, zwłaszcza ze strony złego ducha i ludzi, którzy są jego narzędziami.
Święty..., Patronie ks. ... wstawiaj się za nim przed Panem Bogiem, pomagaj mu w potrzebach i nie opuszczaj go w trudnych chwilach, ale bądź mu wtedy doradcą, obrońcą i przyjacielem. Amen.

O Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby uczynić ich rybakami dusz ludzkich. Ty, który pociągnąłeś ku Sobie ks. …, uczyń go Swoim gorliwym naśladowcą i sługą. Spraw, aby dzielił z Tobą pragnienie powszechnego odkupienia, dla którego na wszystkich ołtarzach ponawiasz Swoją Ofiarę. Ty, o Panie, który żyjesz na wieki, aby wstawić się za Twoim ludem, otwórz przed nim nowe horyzonty, by dostrzegał świat spragniony światła prawdy i miłości; by był solą ziemi i światłością świata. Umacniaj go Twoją mocą i błogosław mu.
Święty…, którego imię nosi ks. ..., Twojej szczególnej opiece polecam Ci go dzisiaj. Proszę, abyś wstawiał się za nim przed Bogiem i pomagał mu we wszystkich potrzebach. Spraw, aby dochował Bogu wierności i owocnie pracował dla Jego większej chwały. Maryjo, strzeż go przed wszelkim złem. Amen.

Boże, źródło wszelkiego dobra, dziękuję Ci, że Ty w Swojej miłości obdarzyłeś księdza … godnością kapłaństwa. Zapragnąłeś, by był on szczególnym narzędziem w Twoim ręku. Powierzam Ci jego dzisiejszy dzień, a Ty mocą Ducha Świętego prowadź, kieruj i bądź z nim. Polecam jego duszę i ciało. Polecam jego radości i nadzieje, wszystkie trudy i dolegliwości. Czyń go szczęśliwym kapłanem i człowiekiem, otaczaj życzliwymi ludźmi.
Sprawiaj, aby nieskalanym umysłem, niewinnym sercem i czystym ciałem zawsze Tobie służył. Amen.

  Jezu Miłosierny, w Twoim Najświętszym Sercu składamy wszystkich kapłanów, a szczególnie tych, którzy dzisiaj potrzebują najbardziej Twojego miłosierdzia. Prosimy Cię, dodaj sił kapłanom cierpiącym fizycznie lub duchowo, bądź ukojeniem i mocą dla kapłanów oczernianych i niesprawiedliwie osądzanych; podnieś kapłanów, którzy upadli przez grzech ciężki; daj łaskę wyzwolenia kapłanom uzależnionym; rozpal miłość w sercach kapłanów oziębłych; wzbudź nadzieję Twoje przebaczenie w kapłanach, którzy odeszli od Twojego Kościoła i utracili ufność w Twoje Miłosierdzie; podtrzymuj wiarę w tych kapłanach, u których ona słabnie. Mocą swej męki, śmierci i zmartwychwstania dokonujących się w każdej Eucharystii, daj wszystkim kapłanom odwagę i siłę do odrzucenia tego wszystkiego, co sprzeciwia się twojej miłości i oddala ich od ciebie. Amen 


   Dziękuję Wam za podjęcie się dodatkowego trudu, Pan Bóg podziękuje Wam po stokroć mocniej.
                                                                     Magda

6 komentarzy:

 1. dziękuję wszystkim modlącym się, za wspólnąmodlitwę

  OdpowiedzUsuń
 2. Proszę o łaskę uzdrowienia duszy i ciała dla moich dzieci oraz Jacka i jego rodziców. Proszę też o modlitwę za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące.
  Teresa.

  OdpowiedzUsuń
 3. Dziękuję,że mogłam się z Wami modlić

  OdpowiedzUsuń
 4. Dziękiję za wspólną modlitwę

  OdpowiedzUsuń
 5. Dziękuj Ci Panie Boże, że przyprowadziłeś mnie na tę stronę. A wszystkim dziękuję za wspólną modlitwę.

  OdpowiedzUsuń
 6. PANIE - TY wszystko możesz,przymnóż nam wiary.

  OdpowiedzUsuń

Jeśli nie chcesz być osobą anonimową odpowiadając na wpis, kliknij na: "Komentarz jako", wybierz "nazwa/adres URL" i wpisz swoje imię. To jest również, taka prośba z naszej strony.