Jesteś potrzebny innym. Kliknij na "Dołącz do grona modlących" i poznaj zasady Modlitwy Wstawienniczej. Przemyśl, zapragnij i odpowiedzialnie podejmij posługę modlitewną. Zapraszamy.

__________________________________________

__________________________________________

5.02.2015

6. O modlitwie chrześcijańskiej słów kilka… kontynuacja :) Ku Pełni
O modlitwie.  Katechizm Kościoła Katolickiego,
część IV od str. 571 - 643 /wyd. Pallotinum 1994 rok


  W nawiązaniu u do wcześniejszych rozważań o  specyfice modlitwy chrześcijańskiej wydaje się słuszne  przypomnieć o tym , że specyfika  modlitwy chrześcijańskiej wynika z nauczania Kościoła Katolickiego…Pamiętać o tym trzeba  chociażby ze względu  na fakt wzrostu zainteresowania modlitwą,  zwłaszcza na Zachodzie,  gdzie coraz częściej  zagubienie w wirze życia  doprowadza do doświadczania pustki  duchowej  

  Zagubienie to  prowadzi nie rzadko do poszukiwania trwałych wartości i przeżyć duchowych  poza chrześcijaństwem, także w praktykowaniu wschodnich metod modlitwy...  jakże często doprowadzając do jeszcze większych problemów życia wiary…

 Według nauczania Soboru Watykańskiego II Kościół Katolicki nie potępia żadnej religii i nie lekceważy niczyich przekonań. Z soborowego Dekretu o innych religiach możemy dowiedzieć się, że wszystko co prawdziwe i święte w tych religiach Kościół Katolicki otacza szacunkiem  i  nie odrzuca. Jest tak ponieważ w odmiennych doktrynach, nakazach, sposobach działania  i życia nie rzadko można odnaleźć  promień Prawdy, która oświeca wszystkich ludzi.

  Z nauczania Kościoła Katolickiego wynika również jasno, że to Chrystus jest „drogą, prawdą i życiem ”(J 14,6) i tylko w Nim jest możliwe odnalezienie pełni życia religijnego, ponieważ Bóg pojednał wszystko w Chrystusie (por. 2 Kor 5, 18-20).  

  Z Dekretu o misyjnej działalności Kościoła możemy się dowiedzieć, że religijne przejawy i przedsięwzięcia różnych ludów, chociaż często uznawane za wychowawcze lub przygotowujące do Ewangelii (por. DM 3) „ wymagają oświecenia i uleczenia”… Jest tak ponieważ uznajemy, że Chrystus umarł za wszystkich (por. Rz 8,32)  czyli ostateczne powołanie człowieka jest jedno  - boskie. 

  Jeżeli tak to musimy również uznać, że Duch Święty wszystkim ofiarowuje możliwość dojścia /w sposób znany tylko Panu Bogu/ do uczestnictwa w paschalnej tajemnicy (KDK 22). Sobór kiedy poucza o życiu chrześcijan jako  ludzi włączonych w tajemnicę paschalną,  wyjaśnia że „ Dotyczy to nie tylko wiernych chrześcijan, ale także wszystkich ludzi dobrej woli, w których sercu działa w sposób niewidzialny łaska” .

  Z powyższego  wynika, że Kościół Katolicki odróżnia pewne elementy „prawdy i świętości” od Pełni jaką jest Jezus Chrystus  Pan, który żyje w Kościele.  Podstawowym zadaniem Kościoła Katolickiego jest głoszenie Jezusa Chrystusa i jego Ewangelii wszystkim narodom i to jest wszechogarniająca Dobra Nowina, pełnia Prawdy. 
  
  Jan Paweł II niejednokrotnie podkreślał, że modli się w łączności ze wszystkimi ludźmi dobrej woli… ludźmi wierzącymi  w Boga i modlącymi się do Niego w przeróżny sposób.  Wielokrotnie publicznie  uczestniczył w modlitewnej wspólnocie  utworzonej z ludzi różnych religii i wyznań. Nigdy jednak nie zacierał istotnej różnicy między chrześcijaństwem, a innymi religiami zawsze wskazując na Chrystusa jako Pełnię objawienia i religijnego  człowieka.

  Wskazywał  tym samym na nauczanie  Soboru  zawarte w słowach  Albowiem On,  Syn Boży, przez wcielenie swoje zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem” (KDK 22) i Kościół ma obowiązek nieść tę „Radosną Nowinę” wszystkim  by mogli świadomie ją przeżywać – czerpiąc światło i życie z Chrystusowej Pełni.  Im bardziej szanujemy każdego człowieka i jego przekonania, tym troskliwiej winniśmy  zabiegać o to, by w swej wolności mógł poznać Chrystusa i odpowiedzieć na Jego  wezwanie oraz zaofiarowaną Pełnię.
  Na jednej z audiencji Papież Jan Paweł II powiedział, że modlitwa jest  człowiekowi tak potrzebna jak oddychanie. 
  Bez oddechu – jak wiemy, człowiek umiera. Umiera też, w sensie duchowym, bez modlitwy!...Trzeba tu wspomnieć, że Jan Paweł II jest dla wszystkich ludzi na świecie przykładem  szczególnego zaangażowania w życie modlitwy… modlitwy traktowanej jako miłosny dialog  z Panem, czyli z Tym , o którym wiemy, że nas kocha. Taką definicję modlitwy podają mistycy Karmelu i nic dziwnego, że przyjął ją także  Papież, który od dzieciństwa był związany z duchowością karmelitańską…
/ patrz teksty nieco przybliżające klimat duchowości karmelitańskiej:  

 Urząd Nauczycielski Kościoła ofiarował wszystkim ludziom  dwa bardzo ważne teksty o modlitwie. Pierwszym z nich jest List Kongregacji Nauki Wiary o niektórych aspektach medytacji chrześcijańskiej /”Orationis formas” 1989/. Drugim  natomiast jest Katechizm Kościoła Katolickiego, który  w  IV części od str. 571 - 643 /wyd. Pallotinum 1994 rok/ udostępnia bogatą i schematycznie ułożoną syntezę katolickiej nauki o modlitwie.  Jako modlący się ludzie  nad  nauczaniem  KKK  także zechcemy się pochylić w tych  naszych wieloaspektowych  rozważaniach o modlitwie …

Święty Jan Paweł II zachęca nas do modlitwy :  http://youtu.be/KPjRuE6Fe6Y

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Jeśli nie chcesz być osobą anonimową odpowiadając na wpis, kliknij na: "Komentarz jako", wybierz "nazwa/adres URL" i wpisz swoje imię. To jest również, taka prośba z naszej strony.