Jesteś potrzebny innym. Kliknij na "Dołącz do grona modlących" i poznaj zasady Modlitwy Wstawienniczej. Przemyśl, zapragnij i odpowiedzialnie podejmij posługę modlitewną. Zapraszamy.

__________________________________________

__________________________________________

3.02.2015

5. O modlitwie chrześcijańskiej słów kilka… kontynuacja :) Specyfika modlitwy chrześcijańskiej

   Trwając w analizie specyfiki modlitwy chrześcijańskiej na podstawie rozważań
o. B. Mokrzyckiego SJ dzisiaj zastanówmy się nad: treścią, celem i dynamiką /drogą/ naszej modlitwy.


  Chrześcijanin powie, że treścią jego modlitwy jest  Misterium Chrystusa ; Boży plan zbawienia i jego realizacja w historii, czyli „wielkie dzieła Boże” od dzieła stworzenia do Misterium Paschalnego.

  Poganin zapytany o treść swojej modlitwy powie – Treścią modlitwy są moje potrzeby duchowe i materialne, wieczne i doczesne: zdrowie, praca...

  Zobaczmy w jakich formach może przejawiać się  określona powyżej treść modlitwy chrześcijańskiej jako Misterium Chrystusa. 

Kiedy trwamy w uwielbieniu to: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała. Amen.  Moje uwielbienie Boga dokonuje się w łączności z Chrystusem.

  Kiedy trwamy w dziękczynieniu: jest w nas świadomość daru Bożego… „Paweł, Sylwan i Tymoteusz do Kościoła Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój! Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, wspominając o was nieustannie w naszych modlitwach, pomni przed Bogiem i Ojcem naszym na wasze dzieło wiary, na trud miłości i na wytrwałą nadzieję w Panu naszym Jezusie Chrystusie” (1Tes 1,1-3).

Eucharystia = dziękczynienie

  Kiedy przepraszamy: Chrystus jest naszym przebłaganiem. Przeproszenie jest skuteczne, bo Chrystus obecny i żyjący w Kościele przygarnia go obmywając swoją Boską Krwią w sakramencie pojednania.

  Kiedy prosimy to w imię Jezusa:  W owym zaś dniu o nic Mnie nie będziecie pytać. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna” (J 16,23-24).

  A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię” (J 14,13-14).

  Zanoszenie prośby w imię Jezusa daje nam pewność, że  modlitwa będzie wysłuchana. Prosić w imię Jezusa,  prosić w Nim, z Nim = tak jak On.

Wyjątkowo znaczący opis modlitwy Jezusa to modlitwa w Ogrójcu…jak modlił się Jezus do swojego Ojca?  Wybaw mnie od tej śmierci”… „Nie tak jak ja chcę ale jak Ty chcesz”…
  Autor Listu do Hebrajczyków zapewnia nas: „Z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił On gorące prośby i błagania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci,
 i został wysłuchany dzięki swej uległości (Hbr 5,7). Tak, modlitwa Jezusa została wysłuchana i spełniona. Ojciec uwolnił Go od śmierci przez Zmartwychwstanie: „wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy (Rz 6,9).

  Możemy więc stwierdzić, że postawą chrześcijanina na modlitwie jest zasłuchanie  w Misterium Christia jakie to ma być zasłuchanie mówi Psalmista: „Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha” (45,11)… 

…podobnie jesteśmy zachęcani w Księdze Powtórzonego Prawa: „Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem - Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. Niech pozostaną w twym sercu te słowa, które ja ci dziś nakazuję. Wpoisz je twoim synom, będziesz o nich mówił przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. Przywiążesz je do twojej ręki jako znak. Niech one ci będą ozdobą przed oczami. Wypisz je na odrzwiach swojego domu i na twoich bramach” (6,4-9).

Kiedy pytamy więc o źródła modlitwy chrześcijańskiej na jedyną właściwą odpowiedź naprowadza nas  św. Hieronim stwierdzając , że : „Nieznajomość Pisma jest nieznajomością Chrystusa”… Misterium Chrystusa uobecnia Liturgia… a dalej jest życie, czyli kontemplacja obecności Boga w historii… także w mojej osobistej historii życia...   

  Pytając o cel modlitwy chrześcijańskiej mówimy o  uwielbieniu Boga w „przemianie człowieka”zmiana ma się konkretnie we mnie dokonać ….
  A jaki jest cel modlitwy poganina?… on chce wpłynąć na Boga, spowodować Jego zmianę… A tymczasem Bóg jest Miłością… niezmienną … Jeżeli więc treścią mojej modlitwy jest Misterium Chrystusa,  to  celem jest poznanie Bożego planu, zrozumienie, przyjęcie mojego miejsca i roli w tym planie, aby dostosować do niego moje życie… aby myśli Boga stawały się moimi myślami (por. Iz 55,8-9).

  Nasza Droga… Uznając Pana naszego Jezusa Chrystusa za centrum historii  zbawienia, a Ducha Świętego jej siłą napędową… modlitwą chrześcijańską odpowiadamy na działanie Boga w Misterium Chrystusa… działanie, które jest od Ojca przez Syna w Duchu Świętym … modlitwą odpowiadamy, a ona  na nowo powraca ona do Ojca…

                                                                                           ElżbietaBrak komentarzy:

Prześlij komentarz

Jeśli nie chcesz być osobą anonimową odpowiadając na wpis, kliknij na: "Komentarz jako", wybierz "nazwa/adres URL" i wpisz swoje imię. To jest również, taka prośba z naszej strony.