Jesteś potrzebny innym. Kliknij na "Dołącz do grona modlących" i poznaj zasady Modlitwy Wstawienniczej. Przemyśl, zapragnij i odpowiedzialnie podejmij posługę modlitewną. Zapraszamy.

__________________________________________

__________________________________________

11.04.2021

Niedziela Miłosierdzia Bożego 2021r


 

W drugą Niedzielę Wielkanocną przeżywamy Święto Miłosierdzia Bożego.

 Oto wybrane fragmenty z Pisma Świętego, w których czytamy o tak wielkim Przymiocie Pana Boga, jakim jest Jego Miłosierdzie.:

 

 

 

  Któryż Bóg podobny Tobie,

co oddalasz nieprawość,

odpuszczasz występek

Reszcie dziedzictwa Twego?

Nie żywi On gniewu na zawsze,

bo upodobał sobie miłosierdzie.

Ulituje się znowu nad nami,

zetrze nasze nieprawości

i wrzuci w głębokości morskie

wszystkie nasze grzechy.

Mi, 7, 18-19

 

Ale Ty, Panie, jesteś Bogiem miłosiernym i łagodnym,
nieskorym do gniewu, bogatym w łaskę i wierność.

Ps. 86, 15

 

A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni.

Ef, 2, 4-5

 

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.

J, 3, 16

10.04.2021

Nowenna do Bożego Miłosierdzia. Dz 9  Dzień dziewiąty: Dusze oziębłe…

  Dziś sprowadź mi dusze oziębłe i zanurz je w przepaści miłosierdzia Mojego. Dusze te najboleśniej ranią Serce Moje. Największej obrazy doznała dusza Moja w Ogrójcu od duszy oziębłej. One były powodem, iż wypowiedziałem: Ojcze, oddal ten kielich, jeżeli jest taka wola Twoja. - Dla nich jest ostateczna deska ratunku uciec się do miłosierdzia Mojego.

  Jezu najlitościwszy, któryś jest litością samą, wprowadzam do mieszkania najlitościwszego serca Twego dusze oziębłe, niechaj w tym ogniu czystej miłości Twojej rozgrzeją się te zlodowaciałe dusze, które podobne są do trupów i takim Cię wstrętem napawają. O Jezu najlitościwszy, użyj wszechmocy miłosierdzia swego i pociągnij je w sam żar miłości swojej, i obdarz je miłością świętą, bo Ty wszystko możesz.

09.04.2021

Nowenna do Bożego Miłosierdzia. Dzień 8


Dzień ósmy: Dusze czyśćcowe…

  Dziś sprowadź mi dusze, które są w więzieniu czyśćcowym i zanurz je w przepaści miłosierdzia mojego, niechaj strumienie krwi mojej ochłodzą ich upalenie. Wszystkie te dusze są bardzo przeze mnie umiłowane, odpłacają się mojej sprawiedliwości; w twojej mocy jest im przynieść ulgę. Bierz ze skarbca mojego Kościoła wszystkie odpusty i ofiaruj za nie... O, gdybyś znała ich mękę, ustawicznie byś ofiarowała za nie jałmużnę ducha i  spłacała ich długi mojej sprawiedliwości.

  Jezu najmiłosierniejszy, któryś sam powiedział, że miłosierdzia chcesz, otóż wprowadzam do mieszkania Twego najlitościwszego  Serca dusze czyśćcowe - dusze, które Ci są bardzo miłe, a które jednak wypłacać się muszą Twej sprawiedliwości - niech strumienie krwi i wody, które wyszły z Serca Twego, ugaszą płomienie ognia czyśćcowego, aby się i tam stawiła moc miłosierdzia Twego.

08.04.2021

Nowenna do Bożego Miłosierdzia. Dzień 7  Dzień siódmy: Dusze szczególnie czczące i wysławiające miłosierdzie Jezusa…

  Dziś sprowadź mi dusze, które szczególnie czczą i wysławiają miłosierdzie Moje, i zanurz je w miłosierdziu Moim. Te dusze najwięcej bolały nad moją męką i najgłębiej wniknęły w ducha Mojego. One są żywym odbiciem Mojego litościwego Serca. Dusze jaśnieć będą szczególną jasnością w życiu przyszłym, żadna nie dostanie się do ognia piekielnego, każdej szczególnie bronić będę w jej śmierci godzinie.

  Jezu najmiłosierniejszy, którego Serce jest miłością samą, przyjmij do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze, które  szczególnie czczą i wysławiają wielkość miłosierdzia Twego. Dusze te są mocarne siłą Boga samego; wśród wszelkich udręczeń i przeciwności idą naprzód ufne w miłosierdzie Twoje, dusze te są zjednoczone z Jezusem i dźwigają ludzkość całą na barkach swoich. Te dusze nie będą sądzone surowo, ale miłosierdzie Twoje ogarnie je w chwili zgonu.

04.04.2021

Chrystus Zmartwychwstał Alleluja. Życzenia i Kapłańskie Błogosławieństwo.

Życzenia na Wielkanoc 2021r

Kochani, Siostry i Bracia, posługujący w IMW, w Różach Różańcowych, zaangażowani na wiele sposobów w te dzieła i służący Panu Bogu swoim życiem...

Prorok Izajasz ma takie piękne słowo do nas: "Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju, mówi Pan, który ma litość nad tobą" (Iz 54,10).

Bóg jest Miłością i źródłem Miłości, sensem naszego życia. Doświadczamy tego dzięki Jego łaskawości.

Przed nami Wielkanoc. Tajemnica zwycięstwa Chrystusa Pana nad śmiercią, grzechem, piekłem, nad szatanem. Jezus to Pan! To Twój i mój Zbawiciel. 

Pismo święte ma zaledwie kilka opisów spotkań Zmartwychwstałego z ludźmi: z Marią Magdaleną, Apostołami w Wieczerniku, z Apostołem Tomaszem, uczniowie idący do Emaus, apostołowie łowiący ryby w Jeziorze Galilejskim... Jezus ukazuje się tym osobom, które w Niego wierzą i kochają Go.

„Idzie przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie, jak wam powiedział” (Mk 16, 7).


Stając wobec misterium Zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystusa, po raz kolejny uświadamiam sobie, że nasz Bóg jest Bogiem paradoksów.

To właśnie przez paradoksy objawia się nam Jego prawdziwa natura: doskonały i wieczny Duch stwarza byty niedoskonałe i przemijające w swojej materialności. Całkowicie szczęśliwy i spełniony w odwiecznym dialogu trzech Osób, powołuje do istnienia istotę duchowo – cielesną, z którą wchodzi w przyjacielski dialog. A gdy traci ona swoją niewinność, aby ją ratować staje się Bogiem – Człowiekiem, a będąc wszechmogącym Władcą wszelkich bytów duchowych i materialnych, oddaje się w nasze ręce, i pozwala bestialsko zabić.

Najwspanialsze jest właśnie to, że „dzięki” zbrodni bogobójstwa, największej, jakiej może dopuścić się człowiek, w pełni objawiła się wszechmoc Boga wcielonego, który pokonał śmierć, grzech i szatana, przywracając nam synostwo Boże. Czas hańby, kiedy człowiek odważył się zdradzić, poniżyć, torturować i okrutnie zamordować jedynego i umiłowanego Syna Bożego, stał się – dzięki Zmartwychwstaniu Chrystusa – szczytem pełni czasów, jak uczy nas św. Jan Paweł II:

02.04.2021

Wspólna Droga Krzyżowa Modlitwy Wstawienniczej

 Stacja I 

Pan Jezus na śmierć skazany

  Kłaniamy Ci się Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez Krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył

  Panie Jezu już tyle wycierpiałeś dla nas jeszcze przed skazaniem. Samotność w Ogrodzie Oliwnym. Zawiodłeś się na uczniach, choć wiedziałeś, że są słabi, że nie wytrzymają towarzyszenia Tobie w modlitwie i czuwaniu. Byłeś opuszczony przez swoich uczniów.
Zostałeś skazany na śmierć. Nie broniłeś się, nie zaprzeczałeś. Z największą pokorą przyjąłeś Bożą Wolę, jako człowiek i jako człowiek cierpiałeś.
  Tak wielu wiele Ci zawdzięczało, ale nikt nie stanął w Twojej obronie.
Jezu stałeś tam sam, bo tak bardzo nas ukochałeś. Przyszedłeś, aby nas nauczać.

  Jak trudno jest Cię naśladować

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami

                                                         Wspólmodląca się Anna

Stacja II

Jezus bierze krzyż na swoje ramiona.


   Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.

 Żeś przez krzyż i mękę Swoją świat odkupić raczył.

  Wziął swój krzyż przytulił się do niego i niesie na Golgotę.

"Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje"

Nie ma innej drogi.

  Ile razy zatrzymuje mnie myśl, że innym żyje się lepiej, że w ich życiu mniej cierpienia, że los dla nich łaskawszy.

Jezu, odwróć moje oczy i myśli od tego, co pozorne.

 Chcę Ciebie naśladować, chcę dźwigać swój krzyż, który skroiłeś na moją miarę. Chcę iść wąską drogą, bo tylko ona prowadzi do nieba. Bądź mi Wspomożycielem i Pocieszycielem na mojej drodze krzyżowej.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami

                                                                        Jola K.

Stacja  III

 Jezus upada pod krzyżem

  Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie.  Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

   Samotność, wyczerpanie, brak pomocy, to nie mogło skończyć się inaczej jak upadkiem. Czy w takich sytuacjach nie ma we mnie chęci odrzucenia krzyża, czy tak jak Jezus mimo cierpienia i bólu z powrotem układam go na swych ramionach?