Jesteś potrzebny innym. Kliknij na "Dołącz do grona modlących" i poznaj zasady Modlitwy Wstawienniczej. Przemyśl, zapragnij i odpowiedzialnie podejmij posługę modlitewną. Zapraszamy.

__________________________________________

__________________________________________

23.09.2021

Wspomnienie Świętego Ojca Pio z Pietrelciny, Prezbitera

23 września obchodzimy wspomnienie Świętego Ojca Pio z Pietrelciny. Jednego z Patronów naszej Inicjatywy Modlitwy Wstawienniczej.
  Zamieszczam zestaw  materiałów,  na temat tego Świętego, w tym link do filmu, i zapraszam do zapoznania się z Jego osobą, duchowością i posługiwaniem.

 Święty Ojcze Pio, prosimy módl się za nami.

   Sławek 


Życiorys O.Pio
Cuda o. Pio

19.09.2021

„Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich!”


Dzisiejsza perykopa jest kontynuacją „Ewangelii drogi”, podczas której Jezus oddala się od tłumów, aby skupić się całkowicie na uczeniu apostołów. To, co mówi jest adresowane wyłącznie do nich z racji na nowość treści, która całkowicie niszczy stereotypy, jakimi przez wieki naród wybrany zdeformował oryginalne przesłanie Boga. Jezus jest tu lekarzem, który usuwa narośle fałszywych przekonań mesjańskich, aż do żywej tkanki autentycznego sensu Bożego objawienia, jak opisał je św. Paweł w Liście do Hebrajczyków:  „Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca” (Hbr 4, 12). Dla wielu ludzi ten zabieg jest bolesny i reagują z niechęcią, czy wręcz agresją, dlatego trzeba się do niego przygotować, idąc za Jezusem i słuchając Jego nauki.

Po wyjściu stamtąd podróżowali przez Galileę, On jednak nie chciał, żeby kto wiedział o tym. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: «Syn Człowieczy będzie wydany (gr. paradidotai) w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie». Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać” (Mk 9, 30-32).

Uczniowie nie rozumieją paschalnego przesłania Nauczyciela, mimo, że już raz je słyszeli.  Znali też proroctwa Izajasza, w szczególności te, w których prorok przepowiadał losy Sługi Pańskiego:

Dlatego w nagrodę przydzielę Mu tłumy, i posiądzie możnych jako zdobycz, za to, że Siebie na śmierć ofiarował (gr. paradidomi) i policzony został pomiędzy przestępców. A On poniósł grzechy wielu, i oręduje za przestępcami” (Iz 53, 12).

18.09.2021

Święty Stanisław Kostka - Patron dzieci i młodzieży


Młodzież kiedyś, a młodzież dzisiaj.

Jakie były i są teraz relacje rodzinne, jaki wpływ rodziców na wychowanie?

Jaki szacunek dzieci dla rodziców i dziadków?

Jakie stosowane są środki oddziaływania na dzieci i młodzież i jakie skutki wywołujące; kiedyś i obecnie?

Jakie tempo przemian zapatrywań i osobowości dzieci i młodzieży.

Jakie jest bogactwo życia wewnętrznego i w czym to bogactwo jest upatrywane...

Można by stawiać wiele takich porównawczych pytań...

Jakie są refleksje i odpowiedzi?

Dla mnie smętne.

   Przeżywamy dzisiaj Święto Świętego Stanisława Kostki.

Za moich młodzieńczych czasów, w mojej parafii Nowe Miasto nad Pilicą,  mieliśmy w tym czasie, organizowane trzydniowe spotkania - rekolekcje, chociaż parafia nie była pod wezwaniem tego Patrona.

12.09.2021

„że będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie” (Mk 8, 31).


Dramaturgia dzisiejszej perykopy ewangelicznej, bogatej w nagłe zwroty akcji, oraz głębię przesłania ewangelicznego, objawia wstrząsającą nowość paschalnego wymiaru historii zbawienia, której wymownym symbolem jest krzyż – znak hańby i niewysłowionego cierpienia.

Złotą zasadę, która pozwoli zaakceptować tę nowość, objawił Jezus w pełnej emocji rozmowie z Piotrem: „Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie” (Mk 8, 33). Aby lepiej ją zrozumieć, warto przytoczyć dosłowne tłumaczenie słów Pana: „Odejdź za mnie, Szatanie, bo nie myślisz (o_tych_co) Boga, ale (o_tych_co) ludzi”. Piotr musi wrócić na swoje miejsce za Jezusa, które jest miejscem ucznia, aby nauczyć się od Niego patrzenia na świat, oraz interpretacji wszystkich wydarzeń, z Bożej perspektywy. Tylko wówczas dostrzeże, że  prawdziwym centrum wszechświata jest krzyż, czekający na Jezusa, na Golgocie, zaś najważniejszym wydarzeniem w historii jest Jego Pascha.

Postawa ucznia, którą Psalmista opisał w następujących słowach: „Oto jak oczy sług są zwrócone na ręce ich panów i jak oczy służącej na ręce jej pani, tak oczy nasze ku Panu, Bogu naszemu, dopóki się nie zmiłuje nad nami” (Ps 123, 2), jeżeli jest autentyczna, rodzi pragnienie naśladowania Jezusa w tym, co najważniejsze: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je” (Mk 8, 34-35).

11.09.2021

Spotkanie z Kardynałem Stefanem Wyszyńskim cz. 16. Kardynał Stefan Wyszyński – Dziecko Boże, Prymas, Przewodnik i Obrońca Kościoła i Narodu Polskiego – Patron mojej abstynencji. Świadectwo.31 maja 1981 roku, miały miejsce uroczystości pogrzebowe Kardynała Stefana Wyszyńskiego… Uczestniczyłem w nich tylko na odległość…

 Podczas Mszy w intencji śp. Prymasa Wyszyńskiego, była, o ile pamiętam, zachęta, żeby uczcić w jakiś sposób, Osobę Księdza Prymasa i ten dzień. 

Być może, była też propozycja, że może być tym np. decyzja o jakiejś formie abstynencji... 

Ja rok wcześniej, na Oazie w Krościenku, podpisałem zobowiązanie abstynenckie, ale chyba tylko  na rok... W dniu pogrzebu Ks. Prymasa, podjąłem ten temat i podpisałem indywidualne zobowiązanie abstynencji od wszelkiego rodzaju alkoholu, na całe życie.  Nikt o tym nie wiedział.

   Później przy jakichś okazjach, dla umocnienia, chociaż nie miałem z wytrwałością żadnych problemów, ponawiałem to postanowienie, które samo w sobie,  było również ofiarą z intencją.

  Nawet jeszcze jakiś czas temu, podczas misji, czy rekolekcji, ponowiłem to przyrzeczenie, ale to już raczej dla świadectwa i zachęty innych, żeby widzieli, że są tacy ludzie i, że można.

    Decyzja o abstynencji, była jedną z trzech najtrafniejszych decyzji w moim życiu.

10.09.2021

Spotkanie z Kardynałem Stefanem Wyszyńskim cz. 15. Matka Elżbieta Czacka i Prymas Wyszyński


Matka i Prymas...

Często razem za życia ziemskiego i razem podczas Beatyfikacji.

 

 

 

Poznajmy te dwie Osoby, które spotkały się i współpracowały. Za życia ich działania często się przeplatały.  Ich wspólna uroczystość beatyfikacyjna ma głęboki i dopełniający się sens.

https://www.niedziela.pl/artykul/69499/Matka-Czacka-i-kard-Wyszynskim-potrafili