Jesteś potrzebny innym. Kliknij na "Dołącz do grona modlących" i poznaj zasady Modlitwy Wstawienniczej. Przemyśl, zapragnij i odpowiedzialnie podejmij posługę modlitewną. Zapraszamy.

__________________________________________

__________________________________________

3.03.2015

10. O modlitwie chrześcijańskiej słów kilka… kontynuacja :) … Powołanie do modlitwy… :)

  Wszyscy ludzie bez względu na wyznanie mają w sobie pragnienie Boga … Bóg nas powołał do istnienia i to pragnienie Jego bliskości  nosimy w sobie … Kiedy upadamy, hołdujemy bożkom,  skrywamy się przed Bogiem tracimy swoje podobieństwo do Stwórcy,  ale Jego obrazem zawsze jesteśmy ... 

  Opuszczony przez człowieka Bóg  pozostaje wierny ,  pochyla się nad każdym swoim dzieckiem i…niestrudzenie wzywa  do tajemniczego  spotkania z Nim  na modlitwie

  Bóg z miłością wychodzi na to spotkanie  
i zdarza się, że człowiek odpowiada na to wezwanie… wtedy Bóg stopniowo  objawia siebie człowiekowi, ale też ukazuje człowiekowi jego samego

 Modlitwa staje się wówczas wzajemnym przyzywaniem, wydarzeniem, angażującym serce poprzez słowa i czyny….(2566-2567).

To jest proces, który trwa i dotyczy każdego człowieka…

   Już w Starym Testamencie słyszymy bolesne wołanie Boga do człowieka:  Gdzie jesteś?... Dlaczego to uczyniłaś?” (Rdz 3,9.13)  … a odpowiedź ?... 
Odpowiedź pojawi się  dopiero w ustach Jezusa Chrystusa, który powie : ”Oto idę, abym spełniał wolę Twoją, Boże” ( por. Hbr 10, 5-7)

  Bóg objawiał  powołanie do modlitwy  stopniowo, w miarę upływu czasu …Dziewięć pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju opowiada o relacji z Bogiem w różnych formach modlitwy np.  składanych ofiarach przez Abla (Rdz 4,4), wzywaniu Imienia Bożego przez Henocha (Rdz 4,26) oraz „wędrówce z Bogiem” (Rdz 5,24)…(2568)

  Wprawdzie wszyscy wędrują z Bogiem, ale wśród nich są sprawiedliwi o nieskazitelnych sercach przez których Bóg może błogosławić całemu stworzeniu. Dobrym przykładem jest Noe…  Tak więc od początku  Pan Bóg powoływał ludzi, by modlili się do Niego. Było to  przygotowanie  do ukazania sensu i roli modlitwy od naszego Ojca Abrahama… (2569)

  Bóg wzywając Abrahama (Rdz 12,4) wiedział, że  Abraham ma serce całkowicie zasłuchane
i posłuszne Jego słowu…
Zanim Abraham pierwszy raz cichutko poskarżył się Panu Bogu poznajemy go jako człowieka milczenia, czynu, budowania ołtarzy Panu…W skardze Abrahama natomiast odnajdujemy  próbę wiary w wierność Boga… bo obietnice nie spełniają się – i tak Pan Bóg pokazuje nam  jeden z aspektów modlitwy

  Abraham uwierzył obietnicy Boga ( Rdz 15,6)… a Pan, uwrażliwił serce Abrahama, sprawił, że stało się współczujące… biło w  jedności ze współczuciem Boga i Abraham mógł odważnie, z ufnością  wstawiać się za ludźmi Sodmy i Gomory ( Rdz 18, 16-33)  

  Wiara Abrahama nie osłabła kiedy Pan zażądał  ofiary ( Rdz 22,8; Hbr 11,19). W tym doświadczeniu ojciec naszej wiary upodobnił się do Ojca, który  własnego Syna wyda  za wszystkich (por. Rz 8,32) - tu Pan Bóg ukazuje nam kolejny aspekt modlitwy - modlitwa odnawia w człowieku podobieństwo do Boga. Człowiek modlący się dzięki modlitwie może uczestniczyć w mocy miłości Bożej, która zbawia wielu (Rz 4, 16-21).  


  Jeżeli Pan Bóg zaprasza do takiego uczestnictwa to modlący się musi być poddany kolejnym  umacniającym go próbom…

  I Bóg ponowił swoją obietnicę wobec Jakuba… w stoczonej przez Jakuba walce z „kimś” tajemniczym, według duchowej tradycji Kościoła odnajdujemy symbol modlitwy, jako walki wiary do zwycięstwa wytrwałości 

…to kolejne piękne wyzwanie jakie Pan Bóg stawia przed każdym modlącym się człowiekiem… (2570- 2573)

  Zapraszam do kliknięcia na podany link…
do wspólnej modlitwy razem z WMU… :) :) :).. do  trwania w zachwycie  Bogiem , który potrzebuje wprawdzie naszych ust,  rąk, czynów… ale zawsze pyta tylko o miłość :)… jest  spragniony  naszych zakochanych w Nim serc :) :) :)


                                                                                    Elżbieta


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Jeśli nie chcesz być osobą anonimową odpowiadając na wpis, kliknij na: "Komentarz jako", wybierz "nazwa/adres URL" i wpisz swoje imię. To jest również, taka prośba z naszej strony.